8.90

 • Greška tagovi, dodati vertical scroll
 • Izveštaj Asortiman Pozicija
 • Greške Zebra ET45 prikaz

8.80

 • Izveštaj Asortiman mob. aplikacija
 • Greške KA Store check
 • Dijalog i log broja ocenjenih proizvoda na asortimanu
 • Izmena aktivnost Asortiman filteri
 • Izmena Izveštaj Asortiman
 • Brisanje fotografija po uspešnom slanju
 • Izmene prikaza za novi uređaj
 • Dodati milisekunde na FVisit DateEnded DateCreated

8.70

 • Greška DefaultMenufacturerForOrder (poređenje AccountID-eva -konverzija uniqueidentifier u Guid)
 • Optimizovati visinu redova Anketa
 • Dorada scrollview na Asortiman Pozicija
 • Greške KA Store check
 • Greška AssortmentListAdapter cursor

8.60

 • Obaveštenje pri ulasku u posetu u slučaju da su trenutne koordinate i koordinate prodajnog mesta različite
 • Fiksno zaglavlje na tabeli za Asortiman pozicija
 • Asortiman pozicija – Nepopunjena polja se ne šalju na server
 • Greška poređenje koordinata (metri i kilometri)
 • Fiksna prva kolona na tabeli za Asortiman pozicija
 • Greška lista agenata za supervizora, na Rad po ruti
 • Greška provera default rs.lsdata.soko appid

8.50

 • Greška Slanje fotografija koje nedostaju
 • Greška NBS Provera dužnika
 • Parametrizovani default Proizvođač i broj artikala za učitavanje Porudžbenice
 • Izmena build parametri idu u Build.Gradle
 • Migracija na ApplicationID sa sufixom
 • Greška u prikazu liste proizvoda na porudžbenici
 • Migracija SDK 30 na 31

8.40

 • Greška prikaz Ankete u otvorenoj poseti
 • Greška Učitaj prethodnu porudžbenicu i slobodni rabat
 • Greška Hotspot dugme Sačuvaj
 • Greška Kraj i slanje na UI thread
 • Greška ImageTagL Primary key
 • Sortiranje kreiranih fotografija
 • Greška Sort učitanih fotografija
 • Greška Asortiman Označi sve
 • Greška širina kolone lista aktivnosti
 • Greška uslov za prikaz Izveštaj fotografije
 • Greška Filter naziv proizvoda Asortiman
 • Greška fokus porudžbenica
 • Greška datum poslednje posete POSList

8.30

 • Izveštaj Fotografije
 • Izveštaj Fotografije sortiranje po datumu

8.20

 • Sačuvaj prazan komentar na izbor Fotografije
 • Sakriti Reklamacije kada nema Porudžbenice
 • Decheck za prazni filter Asortimana
 • Migracija SDK 28 na 30

8.10

 • Greška prikaz obriši sliku, sačuvaj opis, i unesi tag, na Dokumentima
 • Greška Izveštaj o rutama
 • Izmena na url za preuzimanje slika
 • Filteri na Akcijama
 • Greška DSD Coaching učitavanje POS liste
 • Dodati uslov ForOrder sa Akcije na Porudžbenici
 • Prikaz akcija na asortimanima
 • Filteri za akcije na Asortimanu
 • Prilagođavanje redosleda kolona na Asortimanu
 • Sakrivanje spinnera na Asortimanu kada nema dodatnih ocena
 • Sklonjena izmena lokalizacije
 • Greška obračun Slobodnog rabata
 • Greška Izveštaj Komentari
 • Greška Asortiman Filter Akcije
 • Greška dijalog na zatvaranju posete
 • Greška Asortiman Oceni sve

8.00

 • Tagovi za fotografije

7.90

 • Greška slanje brze porudžbenice

7.80

 • NBS upit GetDebtor
 • Uveden HttpUrlConnect i podrška za https
 • Start End Checkpoint
 • Greška GetCalculationDiscount
 • Izmena dodati alternativnu šifru na Asortimanu
 • Greška brisanje baze – lokalizacija
 • Greška GetCalculationDiscount ChunkedStreamingMode

7.70

 • Novi rabat AccountDetails
 • Pretraga po nazivu na Unosu porudžbenice
 • Greška katalog slika proizvoda
 • Greška multiline napomena Porudžbenica
 • Greška obračun količine i TK na Porudžbenici
 • Greška obračun količine i PA na porudžbenici
 • Greška spinner Proizvođač na Unosu cena
 • Greška primena UserCultureID po prijavi bez baze
 • Greška Unos cena, prethodni podaci

7.50

 • Prelazak na SDK 28
 • Greška kamera
 • Dodata kolona na Unosu cena, Fejsingu, Asortimanu
 • Greška pokretanje instalacije apk
 • HTTPS za Soko Centar i mob. aplikaciju
 • Greška Brza porudžbenica
 • Greška izbor magacina
 • Greška prikaz Fotografija na Proizvodima
 • Greška userID Provera alata
 • Greska pretraga po sifri
 • Greška prikaz Asortiman i Komentari
 • Greška Anketa predefinisani odgovori
 • Greška POSM transakcije
 • Greška Anketa lista
 • Izmena izveštaja o statusu porudžbenica

7.40

 • Greška šifarnik POS – kategorizacije ne mogu da se ponište
 • Uvoz Ugovorenih alata i informativni prikaz u mob. aplikaciji
 • Izmene na aktivnosti Asortiman pozicija
 • Greška broj karaktera Anketa (broj karaktera)
 • Unos RFID (NFC) na Anketi
 • Umanjenje broja koraka
 • Greška u listi pitanja Anketa, layout
 • Greška Google map permission
 • Greška provera obaveze Anketa

7.30

 • Vezivanje agenta za posetu i kombo boks filter
 • Izmena aktivnosti Coaching (provera da li je već otvoren)
 • Greška izveštaj Porudžbenica, decimale
 • Greška prikaz Anketa, ne prikazuju se svi odgovori
 • Greška izveštaj Porudžbenica, obračun PDV-a
 • Prikaz Rok trajanja

7.20

 • Grananje anketa

7.10

 • Sortiranje dokumenata
 • Na podešavanju za porudžbenice uveden filter prethodno trebovani proizvodi
 • Omogućeno preuzimanje prethodnih porudžbenica na sinhronizaciji, prikaz preuzetih offline i osvežavanje sa servera na zahtev

7.00

 • Nove POS kategorizacije: POS Atribut 1, POS Atribut 2 i POS Atribut 3. Kategorizacije dodate na scenariju posete, listi POS-ova, detaljima POS
 • DSD Coaching – šifarnik kao odgovor za opšta pitanja
 • Sortiranje dokumenata u okviru aktivnosti Dokumenti

6.90

 • Rad po ruti, obeleženi žutom bojom POS-ovi koji su posećeni taj dan
 • Aktivnosti Store check, omogućen unos podataka is prethodne posete
 • Aktivnosti Coaching, omogućen prikaz dokumenta za izabrani POS
 • Ciklus jednomesečnog popunjavanja aktivnosti

6.80

 • Podaci/Proizvodi uvedena forma za katalog fotografija
 • Sort order na asortimanu
 • Uveden novi tip odgovora na Anketama, Fotografije
 • Na unosu porudžbenica prikazano novo polje thumbnail fotografije
 • Za korisnike koji nemaju zadatu aktivnos porudžbenica, skraćena sinhronizacija

6.70

 • Podešavanje liste prodajnih mesta
 • Izveštaj komentari
 • Izmena restriktivnih asortimana, ako se forsiraju restriktivni asortimani i nema ni jedan proizvod, učitavaju se svi proizvodi

6.60

 • Slanje verzije programa u log sinhronizaciju
 • Sortiranje autora komentara u aktivnosti komentar i automatsko popunjavanje pri kreiranju novog komentara

6.50

 • Tip isporuke dodat na porudžbenici
 • Slanje pri zatvaranju posete
 • Izveštaj Store Check
 • Automatsko popunjavanje grida za unos porudžbenice ako postoji jedan proizvođač i manje od 500 proizvoda

6.40

 • KA aktivnosti (StoreCheck i Coaching)
 • Digitalni potpis na porudžbenici
 • Primena porudžbenice na drugi POS
 • Podaci/Proizvodi dodat filet Sopstveni/Konkurentski

6.30

 • Omogućena pretraga cele liste proizvoda po šifri, pri unosu porudžbenice
 • Na listi proizvoda u šifarniku dodat filter Sopstveni/Konkurentski/Svi

6.20

 • Forsiranje magacina pri unosu proizvoda u porudžbenici
 • Sklonjena kolona Vezani agenti sa liste prodajnih mesta
 • Dodata kolona barkod na unosu porudžbenice
 • Dorada Web konektora, predaju se i detalji porudžbenice
 • Izmena u DSD Coashing, svi odgovori su po default-u da, i postoji samo da/ne
 • Omogućena izmena neposlatog Coaching-a

6.10

 • Aktivnost Store check
 • Aktivnost Coaching
 • Podešavanja za izgled unosa porudžbenice
 • Pregled poslatih porudžbenica
 • Brisanje baze izbačeno i na početnu formu

6.00

 • Povlačenje podataka za poslednji unet Udeo na polici

5.70

 • Izmena na aktivnosti Udeo na polici

5.60

 • Dodatna cena na unosu cena
 • Na Proizvodu dodat Sort Order
 • Web konektor
 • Izveštaj za Radix (obračun rabata, izveštaj porudžbenice)

5.50

 • Na listi POS-ova vidljivo polje Agent name

5.40

 • Asortiman pozicije
 • Akcije za merčandajzere

5.30

 • Aktivnost prepiska
 • Hotspot
 • Parametar za višestruko popunjavanje anketa
 • Uveden unos osnovnih jedinica na porđzbenicama
 • Filtriranje po komercijalnim uslovima i magacinu
 • Generisanje broja poruđzbenice
 • Obavezno zatvaranje posete pre prijema podataka

5.24

 • Dodate kolone Alternativna šifra i Barkod na formi provera Asortimana

5.23

 • Ispravljeni komentari, na Sačuvaj se sada ne zatvara forma, a na back prikazujemo poruku ako je novi komentar

5.22

 • Ispravljeno učitavanje poslednjih porudžbenica (rabati)
 • Uvedeno podešavanje za poruku na brzim porudžbenicama i izboru kamere

5.21

 • Fotografije CC vraćene na sistemsku kameru

5.20

 • Omogućeno unos null (prazno) na aktivnosti Unos cena
 • Dorade aktivnosti promocije (akcijska cena, pozicija, komentar po proizvodu, i starosno doba)

5.10

 • Na anketama fotografije prebačene na nivo pitanja (Android)
 • Obračun rabata (Android)
 • Pri zatvaranju posete prikazuje se dijalog o potvrdi (Android)
 • Filter na listi distributera, na šifarniku POS-a (Android)
 • Izmene arhiviranja POS-a

5.00

 • Unos distributera na šifarniku POS-a (Android)
 • Redosled magacina na porudžbenici, po Sort order-u (Android)
 • Učitavanje prethodnih porudžbenica (Android)
 • Izveštaj o ostvarenim i zadatim ciljevima (Android)
 • Izmena slikanja (Android)

4.70

 • Na porudžbenicama, u gridu za izbor proizvoda, dodata kolona alternativna šifra po kupcima
 • Provera kod logovanja i sinhronizacije da li je ulogovani korisnik agent

4.61

 • Dodat filter na izboru grada kod Unos/Izmena POS-a (Android)

4.60

 • Na opštim podacima za unos/izmenu POS-a dodato polje kategorija po firmama (Android)
 • Prikaz kategorije POS-a, na listi POS i na izboru Aktivnosti (Android)

4.51

 • Izmenjen filter na listi POS-ova (Android)

4.50

 • U zavisnosti od parametra, dozvoljen unos novih firmi i prodajnih mesta kao aktivne (Android)
 • Na opštim podacima za unos/izmenu POS-a dodato pole format (Android)
 • Kategorja POS-a vidljiva na listi i u izboru aktivnosti (Android)

4.40

 • Prikaz zaliha kod porudžbenica (Android)
 • Označavanje proizvoda trebovanih u prethodnim porudžbenicama (Android)
 • Kroz obaveštenja omogućen download .apk file sa http i ftp linka (Android)

4.30

 • Direktan unos broja transportnih pakovanja i prikaz na sadržaju (Android)
 • Dodato polje težina na proizvodu, prikaz težine na unosu porudžbenice i na sadržaju preračunata ukupna težina (Android)
 • Sortiranje POS-ova po šifri, na listi POS-ova (Android)
 • Prikaz stavki na sadržaju po redosledu unosa (Android)
 • Ispravljen obračun slobodnog rabata

4.20

 • Aktivnost dokumenti (Android)
 • URL adrese prebačene da se čuvaju u txt fajlu
 • Unos i prikaz slobodnog rabata na porudžbenicama (Windows i Android)
 • Bojenje grida na porudžbenicama u zavisnosti od tipova asortimana (Android)
 • Na unosu porudžbenica dodato novo polje broj porudžbenice (Windows i Android)
 • Proizvodi sa restriktivnih asortimana nisu označeni u listi proizvoda na aktivnosti Porudžbenica. Pregled tih proizvoda je omogućen kroz filter (Windows i Android)

4.10

 • Datum utovara dodat na porudžbenicama
 • Uniformisan prikaz ekrana liste porudžbenica na Brzim porudžbenicama

4.00

 • Prikaz proizvoda na porudžbenicama izmenjen – prikazuju se Akcije (Android)
 • Restriktivni asortimani se, po parametru, primenjuju na prikaz proizvoda (Android)
 • Brisanje baze kod instalacije nove verzije kad je to potrebno (Android)
 • Izveštaj Posete (Android)

3.60

 • Izveštaj porudžbenica, izveštaj finansijska kartica i poslednje transakcije (Windows i Android)
 • Provera vremena sa serverom i provera poslednje verzije (Android)

3.50

 • Učitavanje poslednje posete na aktivnostima asortiman, unos cene i fejsing (Android)
 • Višestruke ankete (Windows i Android)

3.40

 • Ispravka greške u radu na aktivnosti ShelfShare (Windows)
 • Ispravka greške u radu na aktivnosti komentari (Windows)
 • Rad sa tastaturom (Windows)

3.33

 • Optimizacija, umesto .png ikonica, stavljene .gif (Android)

3.20

 • Ispravka greške pri oceni asortimana.

3.10

 • Izmena anketa – dodati predefinisani odgovori.
 • Upis u Log tabelu za sinhronizaciju.
 • U dopuni je izmenjen rad na windows kontrole (Windows).
 • Ispravljena greška na scenariju posete – nije prikazivao Dopuna (Windows).
 • Aktivnost Promocije (Android).
 • Povlačenje podatka – AssortmentProducts se povlači za asortiman (Windows).

3.00

 • Parametar Rad bez rute se dodeljuje grupi korisnika. Dovoljno je da korisniku bude dozvoljen rad bez rute bar po jednoj pripadajućoj grupi korisnika.
 • Ruti se dodeljuje frekvencija rute i dani u nedelji. Ruti se dodeljuje i tip rute. Na uređaj se povlače rute samo za prethodni, trenutni i sutrašnji dan. Ako korisniku nije omogućen rad bez rute, povlače se samo aktivnosti za prodajna mesta sa preuzetih ruta.

2.23

 • Multiline textbox promenjen u Microsoft text box (Windows).

2.22

 • U asortimanu je izmenjen rad na Microsoft kontrole (Windows).

2.21

 • Izmenjeni primaoci na svim aktivnostima. Dozvoljeno da se aktivnost dodeli svim POS-ovima bez filtera, tako da jedini uslov da POS pripada određenom korisniku, a korisnik selektovanoj grupi korisnika.

2.20

 • Ubrzano filterisanje podatka u gridu na kreiranju porudžbenice.
 • Dodata funkcionalnost Prethodne porudžbenice.
 • Omogućeno slikanje na aktivnosti Komentari.
 • Izmenjena ocena na asortimanima.
 • Šifarnik POSM-a – nije omogućeno menjanje nijednog polja. Sva polja su sive boje.
 • Šifarnik Proizvoda – nije omogućeno menjanje nijednog polja. Sva polja su sive boje.
 • Šifarnik Firmi – moguće menjati samo kontakt podatke.
 • Šifarnik POS-a – moguće menjati samo kontakt podatke, radno vreme i napomenu.
 • Šifarnik Firmi – moguće menjati samo kontakt podatke.
 • Obaveštenje – Nije moguće započeti rad ako ima obaveznih obaveštenja sa novoom obaveze obavezno-blokada. Ako ima obaveznih obaveštenja sa novoom obaveze obavezno-upozorenje na izboru Rad-a dobija se upozorenje.
 • Brisanje praznih poseta kod kreiranja brzih porudžbenica (Android).
 • Promene na aktivnosti Asortiman (Android).
 • Kod izbora proizvođača prikazuje se kratak naziv ako postoji , a ako ne – prikazuje se ceo naziv proizvođača (Android)
 • Kod aktivnosti Komentar omogućen kreiranje fotografija (Android)
 • Sortiranje po nazivu i šifri proizvoda na aktivnosti Porudžbenice (pri izboru proizvoda i u sadržaju) (Android)
 • Ako postoje obaveštenja kojima je nivo obaveze Obavezno (Blokada), korisnik ih mora pročitati pre nego što započne rad (Android).
 • Na šifarniku prodajnih mesta (Podaci/POS) dodata dva polja: isporuka u danima i magacin (Android).

2.14

 • Gde god je moguće isključen DoubleBuffering na kontrolama.
 • Kratak naziv proizvođača se prikazije u combo box-u za izbor proizvođača.
 • Ispravljena greška na filterisanju grupana kreiranju porudžbenice.

2.13

 • Ispravka datuma isporuke.

2.10

 • Preuređen Meni. Odvojena forma gde se biraju aktivnosti vezane za sam rad.
 • Proširena aktivnost porudžbenice. U okviru jedne posete može da se napravi više porudžbenica. Sve porudžbenice mogu da se menjaju u okviru posete dok se poseta ne zatvori.
 • Dodavanje proizvoda preko transportnih pakovanja.
 • Dodata je mogućnost da se napravi brza porudžbenica, tj. porudžbenica van posete.
 • Izmena svih neposlatih porudžbenica van scenarija posete.

2.03

 • Nove tabele: TempRegime, ProductAccountDetails – ProductID, AccountID, PaymentTerms (Rok plaćanja), Discount (Rabat 0-100), POSMTransactionWarehouseFromL, POSMTransactionWarehouseToL, WarehouseM, WarehouseDeleted, Warehouse, FOrder, FOrderLine
 • Izmenjene tabele: Account – obrisani: AreaID, POS – obrisani: AreaID, Alert, dodati: DaysToDeliver, WarehouseID, Product – obrisani: Alert, dodati: TempRegimeID, VatRate (PDV stopa), MinOrderQty (Minimal quantity, Minimalna količina, default 0), User – obrisani: TerritoryID, Route – obrisani: TerritoryID, RouteFrequency, FrequencyRequired, Tolerance, RoutePOSL – obrisani: Frequency, FVisit – dodati: Longitude, Latitude, InPos (default 1)
 • Obrisane tabele: POSAccountPOSL, Area, Territory, FOrderPOSM, OrderPOSMPOSL, POSMTransactionPOSMWarehouseFromL, POSMTransactionPOSMWarehouseToL, POSMWarehouseM, POSMWarehouseDeleted, POSMWarehouse
 • Fejsing: kolona Min pre kolone nedostaje (jer se ovako ne vidi na ekranu), dakle redosled je: Šifra, Naziv, Min, Nedostaje, +
 • Anketa – smanjen prostor za prikaz pitanja na anketi i preuređen prostor za odgovr na tekstualno pitanje.
 • POS Materijal dodat horizontalni skrol bar.
 • Ispravljena greška – otvaranje više formi pri unosu nove firme
 • Obrisani komentari na firmama.
 • Na firmama dodat tab sa detaljima o uslovima plaćanja i popustima.
 • Obavezna polja označena na naručiocu/isporučiocu
 • Labela serijski broj na POSM stanju promenjena

2.02

 • Nova verzija Bee Mobile kontrola, ispravljen style u gridovima

2.01

 • Zatvaranje formi pri prelasku na drugu formu.
 • Forma za obradu stavki na aktivnostima Tajni kupac i Ankete je izmenjena na user kontrolu.
 • Ispravljena greška na brisanju slika iz tabele Image.
 • Šalju se slike iz zatvorenih poseta – ispravljena greška.

2.00

 • Redizajn aplikacije uz korišćenje Bee Mobile kontrola.
 • Izmene u funkcionisanju aplikacije u skladu sa funkcionalnostima Bee Mobile kontrola.
 • Veličina thumbnail-a izmenjena.
 • Sinhronizacija slika izmenjena.
 • Isključeno slikanje na pos-u.
 • Isključena aktivnost poručivanje pos materijala.

1.25

 • U slučaju greške pri updatu sync statusa isključeno brisanje baze. U tom slučaju upisuje se greška i prekida se izvršenje.
 • Izmenjen tekst poruke pri greškama pri updatu statusa sync.

1.24

 • Preuzimanje podataka iz FShelfShareV tabele. Prepravljen last shelf share da prikayuje podatke iz poslednje posete, bez obzira da li je uradjena lokalno ili povucena sa servera.

1.23

 • Ispravljena logika na učitavanju poslednje posete na aktivnosti udeo na polici.

1.22

 • Dodat još jedan nivo obaveze. Pri zaključenju posete, prvo provera aktivnosti koje su Obavezne-blokada, pa zatim koje su Obavezne-upozorenje.
 • Izmena detalja pos-a, dodati jmbg, adresa i grad.
 • Obavezna polja za naručioca i primaoca nagrade.
 • Posete u kojima nije ništa urađeno se ne šalju sa terena.

1.21

 • Pri izlasku iz aplikacije nema gasenja GPS-a.

1.20

 • Shrink lokalne baze podataka.

1.19

 • Aktivnost Poručivanje nagrada
 • Aktivnost Isporuka nagrada
 • Sistem za slanje slika je optimizovan.
 • Rešeni sledeći problematični slučajevi pri povlačenju podataka, kada se povlače samo izmene:
 1. Agent je tipa proizvođač i pripadajuća lista proizvođača se promenila.
 2. Izmenila se lista pripadajućih prodajnoh mesta za agenta.

1.18

 • Izmena default-ne rezolucije pri slikanju.

1.17

 • Finansijska kartica na pregledu kupca je dodata.
 • Aktivnost Tajni kupac
 • Na prikazu gps koordinata vide se i tekuce gps koordinate i broj satelita.
 • Ispravljena greška na kontroli anketa, u smislu da li su sve obavezne ankete završene.
 • Uveden parameter GPS tolerancija koji ograničava agente da ne mogu da započnu posetu ako nisu u prodajnom mestu sa zadatom tolerancijom.
 • Uvedena šifra na lokalnoj bazi podatka.
 • Dijalog na slanju podataka u slučaju da postoji nezavršena poseta.

1.16

 • Prikaz u gridu u dopuni je prilagođen potrebama.
 • Omogućeno da se čuvaju istorijski podaci vezani za ankete.
 • Pri zaključenju posete, u slučaju da postoje obavezne aktivnosti koje nisu završene, agent dobija dijalog sa mogućnošću da otkaže zaključenje posete (umesto ranijeg obaveštenja).

1.15

 • Na formi za prikaz podataka o prodajnom mestu, Gps koordinate se pamte nezavisno od ostalih podatka.
 • Sortiranje na posu po: nazivu pos-a, šifri pos-a i nazivu firme
 • Pri zaključenju posete agent dobija samo upozorenje da nisu zavrsene sve aktivnosti, ali omogućeno mu je da zatvori posetu.